_________________________
Chris Li
Aikido Sangenkai
Aikido Sangenkai Blog
Aikido Hawaii