grin Poetic spam.
_________________________
Wen wu shuang quan