yep, I think so, hence why they speak Portuguese...