Yoshinkan aikido
I study under Stephen Ohlman sensei

-who studied under Ando Tsuneo Shihan (Yoshinkan's technical director)

--who studied under Gozo Shioda sensei.