Daitoryu Aikijujutsu - Okamoto Seigo.

Thanks !

Howard Popkin
_________________________
Howard Popkin Daitoryu Aikijujutsu Roppokai New York