That really depends on how you train jiu-jitsu. Brazilian jiu-jitsu is HIGHLY competitive.


-John