Gus, your'e thinking of Utsuri Goshi, not tsuri goshi.