Karate Jutsu & Ryukyu Kobujutsu gasshuku with Hanshi Kisho Inoue in Nuremberg, Germany on June 15-17, 2012.
https://sites.google.com/site/yuishinkaikobujutsuusa/events/nuremberg-karate-kobujutsu-june-2012


Edited by colman fink (05/15/12 09:50 PM)
_________________________
Yuishinkai Kobujutsu USA - http://www.yuishinkai.info
Martial Arts with Colman - http://www.martialartswithcolman.com