Thanks everyone.
_________________________
Jikishin kore dojo nari