Shohatto: The Heart Of Omori Ryu Iaidoshohatto_01 shohatto_02 shohatto_03 shohatto_04
shohatto_05 shohatto_06 shohatto_07 shohatto_08
shohatto_09 shohatto_10 shohatto_11 shohatto_12
shohatto_13 shohatto_14 shohatto_15 shohatto_16
shohatto_17 shohatto_18 shohatto_19 shohatto_20
shohatto_21 shohatto_22 shohatto_23